Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Przedszkolu nr 3 w Barcinie

W Przedszkolu nr3 w Barcinie w roku szkolnym 2023/2024 w celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami zostały powołane przez dyrektora przedszkola Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w oparciu o podstawę prawną:

  • Art.111 pkt. 5 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 poz. 649)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek  (Dz. U. z 2017r. poz.1611)

W skład zespołów wchodzą:

  • mgr B. Kata – jako koordynator działań
  • wychowawca dziecka objętego wczesnym wspomaganiem
  • wszyscy specjaliści pracujący z dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem

Zgodę na objęcie dziecka zajęciami terapeutycznymi wydaje organ prowadzący na podstawie wniosku rodziców oraz opinii wydanej przez poradnię psychologiczną – pedagogiczną stwierdzającą konieczność prowadzenia takich zajęć.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Pomoc w stosunku do rodziców może dotyczyć:
– wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka,
– rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie,
– instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych,

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nauczyciele i specjaliści, którzy posiadają kwalifikacje odpowiednie do danego rodzaju niepełnosprawności dziecka  (psycholog, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI, pedagog specjalny).

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego- wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko również powyżej sześciu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy lat dziesięć.

Co trzeba zrobić, aby dziecko zostało objęte wczesnym wspomaganiem?

1. Udaj się do przedszkola i umów się na spotkanie z terapeutami, którzy wstępnie określą poziom rozwoju Twojego dziecka lub bezpośrednio umów się na diagnozę w poradni psychologiczno- pedagogicznej.
2. Zbadaj dziecko w poradni psychologiczno- pedagogicznej. Najbliższa poradnia mieści się w Żninie, ul. Browarowa 14, tel/fax. (052) 302 04 38, poradnia@paluki.pl, www.paluki.pl/ppp
3. Po uzyskaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania zwróć się do dyrektora przedszkola, który w Twoim imieniu zwróci się do organu prowadzącego o przyznanie godzin na terapię dziecka lub bezpośrednio napisz wniosek do organu prowadzącego.
4. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor przedszkola powoła zespół terapeutów, którzy przygotują program terapii dla Twojego dziecka oraz przedstawią propozycję zajęć, terminy realizacji itp.