Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Przedszkolu nr 3 w Barcinie

W Przedszkolu nr3 w Barcinie w roku szkolnym 2010/2011 w celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami został powołany przez dyrektora przedszkola Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w oparciu o podstawę prawną:

a) Art. 71b, ust 2a, 2b, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572),
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 04 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju ( Dz. U. Nr 68 poz.587 ),
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologicznych – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Z 2003 r. Nr5,poz. 46) -& 1.ust.3 pkt.1 oraz & 5

W skład zespołu wchodzą:
mgr E. Kołodziejska – przewodnicząca
mgr A. Parczewska – koordynator działań, logopeda
mgr B. Kata – oligofrenopedagog
mgr M. Łukomska – psycholog
mgr J. Ciesielska – surdotyflopedagog

Zgodę na objęcie dziecka zajęciami terapeutycznymi wydaje organ prowadzący na podstawie wniosku rodziców oraz opinii wydanej przez poradnię psychologiczną – pedagogiczną stwierdzającą konieczność prowadzenia takich zajęć.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Pomoc w stosunku do rodziców może dotyczyć:
– wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka,
– rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie,
– instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych,

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści (psycholog, logopeda, oligofrenopedagog i inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko również powyżej sześciu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy lat dziesięć (art. 14 ust. 1 i la ustawy o systemie oświaty).

Co trzeba zrobić, aby dziecko zostało objęte wczesnym wspomaganiem?

1. Udaj się do przedszkola i umów się na spotkanie z terapeutami , którzy wstępnie określą poziom rozwoju Twojego dziecka lub bezpośrednio umów się na diagnozę w poradni psychologiczno- pedagogicznej.
2. Zbadaj dziecko w poradni psychologiczno- pedagogicznej. Najbliższa poradnia mieści się w Żninie, ul. Browarowa 14, tel/fax. (052) 302 04 38, poradnia@paluki.pl, www.paluki.pl/ppp
3. Po uzyskaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania zwróć się do dyrektora przedszkola, który w Twoim imieniu zwróci się do organu prowadzącego o przyznanie godzin na terapię dziecka lub bezpośrednio napisz wniosek do organu prowadzącego.
4. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor przedszkola powoła zespół terapeutów, którzy przygotują program terapii dla Twojego dziecka oraz przedstawią propozycję zajęć, terminy realizacji itp.