Rekrutacja do projektu “Przedszkolaki z Barcińskiej Paki II”

Od 02.03.2020 r. w naszym przedszkolu rusza rekrutacja do projektu „Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2”.

Poniżej zamieszczamy  link do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z formularzami rekrutacyjnymi.

https://www.barcin.pl/aktualnosc-1853-rekrutacja_do_projektu.html

https://www.barcin.pl/strona-137-przedszkolaki_z_barcinskiej_paki_edycja.html

Wszystkie dokumenty można składać w biurze administracji Przedszkola nr 3 w Barcinie

logotypy EFS RPO

Informacja o projekcie

www.dreamsart.pl

W dniu 21.01.2020 r. Gmina Barcin podpisała Umowę nr UM_WR.433.1.002.2020 o dofinansowanie Projektu „Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2” Nr RPKP.10.02.01-04-0003/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkole Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu – 396 210,00 zł
Wartość dofinansowania (wkład UE) – 336 778,50 zł (85% wydatków kwalifikowalnych).

Celem głównym projektu jest rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Barcin poprzez utworzenie 16 dodatkowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu nr 3 w Barcinie, zajęcia dodatkowe i podnoszenie kwalifikacji 1 nauczyciela przedszkola. W ramach projektu: powstanie dodatkowy oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3-4 lat (16 miejsc), realizowana będzie oferta zajęć dodatkowych dla dzieci z tego oddziału oraz 1 nauczyciel podniesie swoje kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Oddział funkcjonować będzie 10h; zatrudniona zostanie kadra przedszkolna, zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt, wyposażenie, przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne/ remontowe na potrzeby sali zajęć. W okresie bieżącego funkcjonowania oddziału przedszkolnego tj. 01.09.2020-30.06.2021r. rodzice będą zwolnieni z opłat za wyżywienie. Projekt realizowany w okresie 03.02.2020 – 30.09.2021.

logotypy EFS RPO